Nahrávám

čekejte prosím ...

Reklamační řád

Reklamační řád

 

1. Společnost Lucie Růžičková, IČO 09181121, DIČ CZ8657011627 se sídlem Pernerova 1119, 250 82 Úvaly, zapsaná v ŽR Brandýs nad Labem (dále jen „Prodávající“) tímto vydává tento reklamní řád, kterým jsou upravena práva vyžadující zejména vznikající plnění z vad. další podmínky pro uplatňování těchto práv.

2. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží od Prodávajícího, anebo požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo jen „Kupující“).

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 z. C. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Prodávající prodávající Kupujícímu, že:

3.1. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající napsal nebo které očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím, 3.2
. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí ke kterému zboží tohoto druhu obvykle používá,
3.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jako nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
3.4. zboží vyhovuje podmínkám právních předpisů.

4. Kupující tímto bere na vědomí prodej květin, tedy zboží, které podléhá rychlé zkáze. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy jsou květiny, jako zboží podléhající rychlé zkáze, nelze provést objednávku stornovat ani uzavřenou kupní smlouvu odstoupit vyjma postupu dle odst. 5 níže.

5. Kupující nebo příjemce (tj. fyzická nebo právnická osoba, kterou prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího) přebírá zboží svým podpisem na dokladu o doručení či údajném listu a zároveň potvrzuje, že zboží převzalo v dobrém stavu, tj. bez vad. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny) nebo má jiné vady, je Kupující nebo příjemce oprávněn převzít zboží odmítnout, nebo zboží převzít s výhradou jeho poškození či vady, kterou uznává na doklad o doručení či údajném listu u svého podpisu. kupující je současně v takovém případě povinen oznámit toto poškození či jinou vadu zboží Prodávajícímu na tel. +420 720 236 831, nebo na email info@kgerminka.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující nebo možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

6. V případě prokazatelného poškození či jiné vady zboží má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, bezplatné odstranění vady zboží, nebo na jeho výměnu, pokud to není vzhledem k poškození či vady nepřiměřené. Není-li zboží možná, je vhodné vyměnit od smlouvy odstoupit. vybere nárok z odpovědnosti za vady současně s oznámením poškození či vady zboží.

7. Prodávající neodpovídá za poškození zboží, které způsobil a/nebo Příjemce např. způsobeným poškozením vzniklým neopatrnou manipulací či zanedbáním alespoň základní péče o zboží.

8. Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoli důvodu v určené lhůtě zastižen na místě v přepravě.

9. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající z vadného plnění řeší obecné soudy. smlouva, která je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjekt, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.coi.cz.